อักษรหลาวเหล็ก
   หลาวเหล็ก เป็นคำศัพท์ทางวิชาการ ในพจนานุกรมฉบับมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หน้า 1274 กล่าวไว ้แต่เพียงสั้น ๆ ว่า
  
   หลาวเหล็ก  เรียกทิศที่โหรถือว่าไม่ดี ซึ่งสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Magnetic ตามตำราโหราศาสตร์ ของนายแต้ม  ศรีสุวรรณ บ้านควนทอง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กล่าวไว้ว่าตัวอักษรที่ถูกหลาวเหล็ก คือ ตัวอักษรที่อยู่ในทิศยามเกิดที่เราเรียกกันว่า ยามอัฏฐะกาล (อัฏฐะ แปลว่า แปด, กาล แปลว่า เวลา อัฏฐะกาล จึงแปลว่าเวลาทั้งแปด) โดยแบ่งเวลาของวันหนึ่ง ๆ นั้นออกเป็นแปดช่วง มีภาคกลางวันสี่ช่วง และภาคกลางคืนสี่ช่วง ช่วงหนึ่งก็เรียกว่ายามหนึ่ง แต่ละยามก็จะมีเทวดา หรือดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเป็นเจ้ายามอยู่ จนครบแปดช่วง รวมแล้วก็เป็นเวลาหนึ่งวันพอดี โหราศาสตร์ถือว่าชื่อของบุคคลใดที่โดนตัวอักษรหลาวเหล็ก จะส่งผลให้ชะตาชีวิต ไม่ดีเช่นเดียวกับชื่อบุคคลที่โดนตัวอักษรกาลกิณีในตำราทักษาปกรณ์

     วิธีตรวจดูว่าชื่อของเราโดนอักษรหลาวเหล็กหรือไม่ เพื่ออธิบายให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
จึงขอยกตัวอย่างพร้อมกับ อธิบายไปทีละขั้นตอน เช่น นายธนชัย  อวิรุทธิ์โยธิน  เกิดวันจันทร์ เวลาตกฟาก 17.21 น.
 1. เมื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วให้พิจารณาที่วันเกิดว่าเกิดวันอะไร ก็ให้เราไปดูตารางตัวอักษรหลาวเหล็ก
  ของคนที่เกิดในวันนั้น ตามตัวอย่าง เกิดวันจันทร์ ็ให้ดูตารางตัวอักษรหลาวเหล็กของคนที่เกิดวันจันทร์
 2. เมื่อดูตารางตัวอักษรหลาวเหล็กของคนที่เกิดวันจันทร์แล้ว ให้ดูที่เวลาเกิดยามอัฏฐะกาล ในตารางตัวอักษร หลาวเหล็กของคนเกิดวันจันทร์ ตามตัวอย่างเกิดวันจันทร์ เวลาตกฟาก 17.21 น. ซึ่งจะพบว่าตาราง ตัวอักษรหลาวเหล็ก คือ ตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น ดังนั้น ชื่อของคุณธนชัย จึงโดนตัวอักษรหลาวเหล็ก เข้าเต็ม ๆ ถึง 2 ตัว คือ “ธ” และ “น”

ง่าย ๆ เพียงแค่นี้คุณก็สามารถที่จะรู้ได้ว่า ชื่อของคุณมีตัวอักษรหลาวเหล็กหรือไม่

 1. เมื่อทราบแล้วว่ามีตัวอักษรหลาวเหล็กหรือไม่ ถ้ามีทั้งหมดกี่ตัว แล้วมันดีหรือร้ายเพียงใด ให้พิจารณา
  จากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ ห้ามมีอักษรหลาวเหล็กเป็นตัวอักษรนำหน้าชื่อ หรืออยู่ในชื่อ
 2. หากต้องมีอักษรหลาวเหล็กในชื่อจะต้องมีตัวอักษรหลาวเหล็กเกินหนึ่งตัวขึ้นไป ซึ่งจะทำให้สิ่งที่เลวร้ายกลายเป็นดีเปรียบเสมือนมีเสาเหล็กมาคอยค้ำยันชีวิต ให้เจ้าชะตาแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
  เหมือนกับหลักโบราณ ที่กล่าวว่า กาลี-โลโป-กาลี แปลว่า ชั่วลบชั่วให้กลายเป็นดี หรือลบกับลบ
  เป็นบวก หรือพิษล้างพิษนั้นเอง
  ซึ่งโบราณถือว่า จะส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภ เงินทอง
  เสริมอำนาจ วาสนา ได้รับการยกย่องสรรเสริญ
  ชีวิตมีแต่ความสุข ถึงจะเกิดมาต่ำ ก็ยังมีโอกาสได้ดี
  ลืมตาอ้าปากได้
 3. หากตัวอักษรซึ่งถูกหลาวเหล็กเป็นตัวอักษรเดียวกับตัวกาลกิณี ตามหลักทักษา ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
  ยอดเยี่ยมมาก และถือเป็นอักษรที่ดีที่สุด ซึ่งโบราณถือว่า จะส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภ เงินทอง
  เสริมอำนาจ วาสนา ได้รับการยกย่องสรรเสริญ ชีวิตมีแต่ความสุข ถึงจะเกิดมาต่ำต้อย ก็ยังมีโอกาสได้ดี
  ลืมตาอ้าปากได้เช่นกัน แต่ในกรณีนี้ถือว่ายากมาก เพราะ คนคนนั้นจะต้อง เกิดช่วงเวลา
  03.01-06.00 น. ของวันนั้น ๆ
แต่ตาหลักโบราณมาโหราจารย์โบราณต่าง ๆ ไม่ได้ถือว่าเป็นสาระสำคัญอะไรมากมาย ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากกาลกิณีตามหลักทักษามากกว่า ดังนั้น หลักหลาวเหล็กจึงมิได้เป็นที่รู้จักมากนัก